Erkenning vakmanschap in de Metaal

In het project is als eerste een onderzoek verricht naar de wenselijkheid, mogelijkheid en meerwaarde van een van erkenning van vakmanschap met bijbehorende titulatuur in de Metaal. Vervolgens is een systematiek ontwikkeld. Tot slot is een pilot het ontwikkelde instrumentarium getoetst. Op basis van de pilot is tevens een berekening gemaakt van de kosten en baten voor berijven en werknemers. Tevens is de haalbaarheid van de invoering van de systematiek beoordeeld.
De ontwikkelde systematiek is basis geweest van op dit moment in gebruik zijnde instrumenten voor erkenning van verworven competenties in de Metaal.

Uitvoering: 1994 - 1998

terug print deze pagina